Az Angolai Köztársaság elnökének üzenete

ORSZÁGGYŰLÉS TISZTELT ELNÖKE,

TISZTELT KÉPVISELŐK,

TISZTELT VENDÉGEK,

KEDVES HONFITÁRSAIM,

Mindig új öröm számomra, amikor az Országgyűlésen a Nemzet állapotáról
tájékoztatom Önöket. Ma annál nagyobb örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy az
ország politikai helyzete stabil.

A béke napról napra konszolidálódik, hála az angolaiak toleranciájának, megértésének,
megbékélésének és megbocsátásának, akiknek politikai és vallási hovatartozásuktól és
származási helyüktől függetlenül sikerült lezámi a háború fejezetét, és új lappal
indulniuk, és akik számára a béke a legnagyobb kincs, amit meg kell őrizni.

A béke és a nemzeti egység további konszolidálása a társadalmi integráció, a haladás
és az általános jólét megvalósítása érdekében mindazok közös kívánsága, akik
demokratikus, modern és virágzó Angolát kívánnak építeni.

A politikai pártok, a polgári társadalom és az egyház éberségre ösztönöz és békére,
demokráciára nevel, amelynek alapja a szabadság, egymás tisztelete és mások
véleményének tiszteletben tartása, tolerancia, társadalmi összhang, testvériség és
szolidaritás.

Jelenleg a demokratikus intézmények megszilárdítása áll erőfeszítéseink
középpontjában, amelyek, mint ahogy azt nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, óriási
fejlődésen mentek keresztül. Itt, a Törvények Házában is gyakoribbak a viták,
általánosabb a konstruktív kritika és jobb a minősége, és háttérbe szorítja a korábbi
steril, nyilvánvalóan értelmetlen vitákat.

A törvényhozás is termékenyebbé vált, és megnőtt az állampolgárok elvárásaihoz való
megfelelés igénye. A Kormány is megpróbálja ugyanezt az utat követni, szervezeti és
működési rendjének átépítésével, hogy jobban szolgálhassa a népet.

Jelenleg a bírói hatalom a jogrendszer, a törvények és a bíróságok nagyszabású
reformjával van elfoglalva. Ezek az erőfeszítések a politikai együttélés javítását is
célozzák, a sokféleség tiszteletben tartása és az állampolgárok szabadságjogainak,
garanciáinak és jogainak megőrzése révén.

A civil társadalom és a különféle nem kormányzati szereplők számos kezdeményezést
indítottak el. Az Ifjúsági Fórum, a Nők a Mezőgazdaságban Fórum, sőt az Országos
Kultúrfesztivál (FENACULT) aktivitása jó példa arra, milyen új platformok alakultak
ki a párbeszédre, a tárgyalásra, kulturális identitásunk megerősítésére, ami az
elkövetkező években tovább folytatódik majd.

KEDVES KÉPVISELŐ URAK,

Májusban került sor a függetlenség elnyerése óta az első Általános Lakás- és
Népszámlálásra. Különleges és komplex projekt volt ez, amire büszkék lehetünk.

Az első értékelések szerint Angolának 24.300.000 lakosa van, aminek 52 százaléka nő.
Ez azt jelenti, hogy Angola lakosságának döntő többsége nő.

Luanda tartományban él a lakosság 26,7 %-a, ez 6,5 millió ember. Ezt követi Huíla 10
százalékkal, majd Benguela és Huambo 8 — 8 százalékkal. Kwanza-Sul 7, Bié és Uíge
6 — 6 százalékkal. Ebben a hét tartományban tömörül az ország lakosságának 72
százaléka.

Bengo tartományban a legalacsonyabb a lakosok száma, 1 %. További öt
tartományban kevesebb, mint a nemzet lakosságának 3 %a él, ezek Cuanza-Norte,
Namibe, Zaire, Cuando Cubango és Lunda-Sul. Ez az utóbbi hat tartomány teszi ki a
lakosság 11 4)/0-át.

Hosszú ideig vártunk ezekre az eredményekre. Végre van egy jó alap, amire
támaszkodva kidolgozhatjuk a Nemzeti Népességpolitika és a Nemzeti Területi
Tervezési és Fejlesztési Politika irányelveit.

A főváros nagy népesség koncentrációja elengedhetetlenné tette egy új közigazgatási
és helyi decentralizációs modell megvalósítását, ami eltér a többi tartományétól, hogy
így legyőzzük a tervezés, a csatornázás és hulladékszállítás, a városi közlekedés és a
közrend terén jelentkező növekvő problémákat, az erősödő bűnözést és az illegális
bevándorlást.

KÉPVISELŐ URAK,

Ha igaz az, hogy a béke és a politikai stabilitás kincset érő javak, akkor az is tény,
hogy biztosítanunk kell a gazdasági stabilitást, ami nélkül sokat veszíthetünk.
Az ország gazdasági és társadalmi helyzete stabil, ezek makrogazdasági igazgatására
kellő figyelmet fordítottunk annak érdekében, hogy a tisztelt Nemzetgyűlés által
jóváhagyott 2014-es Nemzeti Költségvetési Tervben előirányzottakat megvalósítsuk.
Az inflációs rata, amely 2013-ban a mindenkori legalacsonyabb szinten, 7,7 %-on állt,
ezév első felében 6,9 %-ot mutatott. Sőt, a nemzeti valuta árfolyama stabil maradt.
2013-ban és 2014 első felében az adókból befolyó jövedelem az olajszektorban enyhén
csökkent, a tervezettnél 10 %-kal alacsonyabb termelés miatt, ami, mint tudják, 1
millió 815.000 tonna naponta. Ebben az évben megkíséreljük visszafordítani ezt a
trendet.

Idén, mint tudják, a fejlett országok gazdaságai bizonyára nem érik el a tervezett 1,8
%-os fejlődési indexet. Néhány közepesen fejlett ország szintén nehézségekkel
küszködik, és az olaj iránti globális kereslet csökken, aminek következtében
olajtúltermelés jelentkezik a nemzetközi piacon.

Ezért a nyersolaj ára múlt június óta alacsony, és jelenleg hordónként 81 és 85 dollár
között mozog, míg a Nemzeti Költségvetésben (OGE) 98 dolláros hordónkénti árral
kalkuláltunk.

Következésképp a bruttó hazai olajtermelést 3,5 %-kal alacsonyabbra tervezzük. A
nem-olaj termelés terén viszont 8,2 %-os növekedésre számítunk, ami azonban még
mindig túl kevés ahhoz, hogy kiegyensúlyozza a csökkenő olajtermelés hatását. Ezért
a tervezett 6,7 %-os GDP növekedési index, amivel az év elején számoltunk, enyhén
csökkenhet.

Az olajtermelésből származó bevétel csökkenése természetesen máris befolyásolja az
állami bevételek alakulását, és ez szükségessé teheti az év végéig racionálisabb költést
biztosító intézkedések bevezetését, és a jövedelem optimálisabb megadóztatását a
nem-olaj szektorban.

Másrészt folyamatban van az adóreform. Ennek eredményeképp csökkenni fognak az
adók, magasabb lesz az adóalap is, és hatékonyabb az adók behajtása.

E célból a Kormány nemrég megalakította az Adóügyi Főhivatalt, amely egy szervben
egyesíti a közigazgatást, a jelenlegi vámhivatalt és az Országos Adóhatóságot.

Október végéig eljuttatom Önöknek véleményezésre a 2015-ös állami költségvetési
tervezetet, és részletesen kitérek azokra az intézkedésekre, amelyeket a Kormánynak
meg kell hoznia ahhoz, hogy a jelenlegi bizonytalan és nehéz nemzetközi
környezetben fenntartható legyen a makrogazdasági stabilitás.

KEDVES KÉPVISELŐK

KEDVES HONFITÁRSAIM,

Fejlődésünk fenntarthatóságához szükség van arra, hogy csökkentsük gazdaságunk
jelenlegi nyersolaj-függőségét. A gazdaság és a termelés változatossá tétele ezért
alapvetően fontos ügy, sürgős és sürgető feladat, amely meghatározza jövőnket és
hatékonyabb nemzeti függetlenségünket.

2013-ban elfogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Tervet, amelynek általános irányelvei a
stabilitás, növekedés és a foglalkoztatottság. Mint láttuk, a politikai, társadalmi és a
makrogazdasági stabilitás biztosítva van.

A nagy kihívást a növekedés jelenti majd. A többéves növekedést biztosító stratégiánk
a gazdasági és társadalmi infrastruktúra helyreállítására, modernizálására és
fejlesztésére épül, a magánbefektetések elősegítésére és megvalósítására, valamint az
emberi erőforrások képzésére, minősítésére és helyes igazgatására, valamint a
munkaügyi politika és az objektív javadalmazási politika kialakítására.

Ennek érdekében tizenegy strukturális projektet indítottunk útjára, amit Önök mind
ismernek, és amelyek célja megteremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy
gazdaságunk versenyképesebb legyen, és amely 2016 második félévétől több és jobb
javakat termel és szolgáltatásokat nyújt majd. E révén felvehetjük a versenyt a régió
államaival, növelhetjük és jobban oszthatjuk szét a nemzeti vagyont.

Az útrendszerre vonatkozóan például a főútvonal hálózatban 1.042 ezer km utat
állítunk helyre, ill. építünk meg, 593 kilométernyi utat a másodlagos és 776
kilométernyi utat a harmadrendű úthálózatban. Folytatjuk a kikötők, repülőterek és pályaudvarok
helyreállítását és építését a fővárosban és a tartományokban.

Fokozatosan és körültekintően elkezdjük az Országos Logisztikai Platforrn Hálózat
kiépítését, ami több infrastruktúrát és szállítórendszert foglal magában. Elsőbbséget
élveznek a nagyobb határvidékek, mint pl. Luvo Zaire tartományban; Luau, a Moxico
tartományban; Santa Clara Cunené-ben és Massabi Cabindában, aminek köszönhetően
megnövelhetjük befolyásunkat a szomszédos országokban, megerősíthetjük biztonsági
rendszerünket és csökkenthetjük az illegális bevándorlást.

A hatékony és jól működő távközlési rendszer nemcsak kulcsfontosságú az ország
gazdasága és területe integrációja és változatossá tétele érdekében, hanem eszköz a
nemzeti függetlenség és szuverenitás, az állampolgárok jóléte és üzleti
versenyképessége érdekében egy egyre erőteljesebben globális és kölcsönösen
egymástól függő világban.

Ennek érdekében kiterjedt és nagyratörő fejlesztési programot dolgoztunk ki, ami
lefedi az infrastruktúrát — beleértve az optikai szál általánossá tételét nemzetközi
tenger alatti kábelek formájában — valamit a műholdon keresztül történő távközlést a
kiépítés alatt álló AngoSat (angolai szatellit) programnak köszönhetően.

Az energiaszektorban tovább folytatódik a Cambambe gát, a Lauca gát, valamint a
Soyo Combined Cycle építése, aminek köszönhetően a jelenleg kiépített kb. 2.162
megawattos kapacitást 5.000 megawattra bővíthetjük 2017-re, ami a világ bármely
országa számára óriási feladatot jelentene.

Ezzel párhuzamosan fejlesztjük az elektromos energiát szállító és elosztó rendszert,
hogy ez a lakosság és a vállalatok még szélesebb köre számára elérhető legyen.
Folytatjuk a Víz mindenkinek program megvalósítását is, aminek a célja, hogy ez év
végéig ivóvízzel lássa el a lakosság 65 százalékát, Egyik legnagyobb prioritásunk,
hogy biztosítsuk a szárazság által leginkább fenyegetett lakosság vízellátását, és tető
alá hozzuk a 132 község vízellátását biztosító építkezési projekteket.

Luandában, ahol a legsűrűbb a népesség, két nagyteljesítményű vízgyűjtő, vízkezelő és
elosztó rendszer építését tervezzük. A Bita és Quilonga Grande projektekről és az
egyéni vízbekötésekről van szó. Ezek 2016-ra ill. 2017-re készülnek el, addig átmeneti
megoldást kell találnunk az ivóvíz tárolására víztartályok és kutak formájában,
amelyeket a vezetékes vízzel nem rendelkező családokhoz a lehető legközelebb kell
felállítani.

TISZTELT KÉPVISELŐTÁRSAIM,

Ha ezek az alapvető építkezések megvalósultak, könnyebb lesz az angolai és a külföldi
befektetők ösztönzése és meggyőzése, hogy a termelői szektorba fektessenek be a
termelés növelése, a nem-olaj szektorban az import csökkentése és az export növelése
érdekében, valamint a növekedés és a foglalkoztatás biztosítása érdekében.

Jelen körülmények között a Kormány egy sor megkülönböztetett projektet jelölt ki,
amelyek a következő termelőszektorok részére megcélzott programok: cement-, textil-,
ital- és cukorgyártás, takarmánytermelés, szárnyas-tenyésztés, tojás- és hústermelés, az
egész földrészre kiterjedő halászat és halfeldolgozás.

Ebben az összefüggésben természetesen nagyon lényeges a kereskedelmi tevékenység,
amely elsősorban a hazai termékek terjesztésével és forgalmazásával fog foglalkozni.
E célból a városokban és vidéken elfogadták a Nagy- és Kiskereskedelmi Hálózat
Bővítését Célzó Programot.

KEDVES KÉPVISELŐK,

Független értékelők szerint Angola lakosságának a fele kijutott a teljes szegénységből.
Több nemzetközi tanulmány emeli ki az országunk által elért fejlődést, rámutatva,
hogy azoknak az aránya, akiknek naponta kevesebb, mint 2 dollárból kell
boldogulniuk, a 2000-ben mért 92 %—ról 2014-re 54 %-ra csökkent.

A szegénység visszaszorításának ez a gyors fejlődési üteme, ami nagyon szokatlan
kontinensünkön, arra ösztönöz, hogy folytassuk erőfeszítéseinket a szegénység teljes
leküzdése érdekében. Ez a cél sok tényezőtől függ, a legfontosabb az elvégzett munka
utáni rendes jövedelem, mindenfajta tevékenységi körben, akár önállóak vagy
alkalmazottak vagyunk, a magán vagy a közszektorban.

Lehetőség szerint ez a munka legyen produktív, és járuljon hozzá a meghirdetett
munkalehetőségek számának növeléséhez és a nemzeti javak gazdagításához.

A bevételek újraelosztásának politikája az adók, a társadalombiztosítás és az állami
segélyek és fejlesztési támogatások kiadásainak szintjén, szintén lényeges eszközei a
szegénység visszaszorításának és egy igazságosabb és egyenlőbb társadalom
létrehozásának.

Következésképp felül fogjuk vizsgálni és megemelni a költségvetésben a Volt
Harcosok és a Haza Veteránjai, valamint az angolai háborúban leszerelt volt katonák
és a hadi rokkantak számára megállapított juttatásokat, és a részükre kialakított
programokat új támogatási rendszerrel és társadalmi segítséggel bővítjük.

Ennek a politikának az eredményei az ENSZ Fejlődési Programja (UNDP) által
kidolgozott 2014-es Humán Fejlődési Beszámolóban vannak megfogalmazva.
2002 óta országunk a Humán Fejlődési Index szerint a megvizsgált 187 ország közül a
harmadik legmagasabb évi növekedési rátáját mutatja, vagyis 2 %-ot, amit csak
Ruanda és Etiópia múl felül.

Igaz ugyan, hogy hosszú és viszontagságos út áll még előttünk, de az ország adottságai
lehetővé tennék, hogy két évtizeden belül Angola a magas humán fejlettségi szintű
országok közé emelkedjen.

E célból már hozzáláttunk az alapok lerakásához, mivel 2000-ben Angolában a
születéskor várható élettartam csak 45,2 év volt, míg 2013-ra ez 51,9 évre emelkedett.
Ez azt jelenti, hogy alig 13 év alatt hét évvel növeltük a születéskor várható
élettartamot.

Ez a biztató előrelépés elsősorban a lakosságnak az oktatás és higiénia területén elért
fejlődésének köszönhető. Jelenleg a felnőtt írni-olvasni tudási ráta 73 százalékra
emelkedett, míg tíz évvel ezelőtt ez alig 50 % volt.

Tavaly 636 000-n vettek részt írni-olvasni tanulási programokban. A különleges
oktatás majdnem 27 000 diákot számolt, iskola előkészítő tanfolyamon körülbelül
600 000 diákot oktatunk, alsófokú iskolában több, mint 5 millió diákunk tanul, a teljes
iskoláztatási ráta 140 százalék, ami majdnem háromszorosa a 2000-ben mért adatnak.
A béke lehetővé tette az oktatás kiterjesztését az egész országra. Ezért a középfokú
oktatásban több, mint egymillió diákunk van. Végezetül a felsőoktatásban tanuló
diákok száma pedig körülbelül 217 000, a bruttó iskoláztatási ráta 10 százalék, ami
majdnem négyszerese a 2000-es értéknek.

Ez a valóban mennyiségi változás most minőségi változással kell, hogy társuljon, és
fejlődésünk prioritásaival egy irányba kell hatnia. Több és jobb oktatókra van
szükségünk, jobb oktatási módszerekre, szigorúbb célkitűzésekre a középiskolában és
professzionális értékelésre elsősorban a középiskolai és a szakmai képzés terén,
valamint a felsőoktatásban, hogy ne olyan fiatalokat képezzünk, akik képzettség
hiányában nem találnak munkát vagy akik alacsonyabb rendű munkákkal kénytelenek
megelégedni.

A fejlődés ellenére úgy látjuk, hogy még sok ezer gyerek reked kívül az oktatási
rendszeren. Ennek oka a tantermek hiánya, vagy bizonyos tantermek sajnálatos
állapota, valamint a kellően képzett tanárok hiánya.

Ez a helyzet arra ösztönözte a Kormányt, hogy egy szükségprogramot dolgozzon ki,
amelyhez 1 trillió kwanzás költségvetést különített el, amely 63.000 osztályterem
építését és több, mint 126 000 oktató képzését irányozza elő, a diákoknak az iskolák
nagyobb száma következtében fellépő magasabb igényei és szükségletei kielégítésére.

Tekintettel a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetre, ami nehéz és bizonytalan
egyszerre az olajárak csökkenése miatt, sajnos a fenti program nem lesz a tervezett 3
év alatt kivitelezhető. Minden bizonnyal megvalósítható lesz azonban öt tíz év alatt.

KÉPVISELŐ URAK,

A Humán Fejlődési Index szerinti eredmények az egészségügy terén elért fejlődést is
mutatják. A csecsemőhalandósági ráta kevesebb, mint 100 egyezer élve született
csecsemővel szemben, míg ez az érték 2000-ben több, mint 170 volt, egyezer élve
született csecsemővel szemben.

Az öt év alatti gyerekek halálozási aránya a 2000-es évek elején egyezer élve született
csecsemővel szemben mért 300-hoz képest jelenleg 120 fő egyezer élve született
csecsemőhöz viszonyítva. A gyermekágyi halálozási ráta az egyszázezer élve született
csecsemővel szemben mért 1400-ról kevesebb, mint 300-ra csökkent egyszázezer élve
született csecsemővel szemben. A maláriás megbetegedések miatti halálozások aránya
is csökkent, 25-ről 15 %-ra.

Beismerjük azonban, hogy ezeknek a figyelemreméltó eredményeknek ellenére meg
kell sokszoroznunk az erőfeszítésünket a tuberkulózis, a HIV-AIDS terjedése a
trypanosomiasis (letargikus encefalitisz) előfordulása, a hamis gyógyszerek elterjedése
elleni küzdelmet, és megakadályozni a szakképzett személyzet jelenléte nélküli
szülések számának növekedését.

KÉPVISELŐ URAK,

HÖLGYEIM ÉS URAIM,

A helyi önkormányzati választások valamennyi párt napirendjén szerepelnek, és izzó
vitákhoz és a legkülönfélébb érvelésekhez vezettek. A Köztársaság Alkotmánya
valóban azt mondja, hogy az állam illetékes szervei, beleértve a Parlamentet,
törvényben írják elő az önkormányzatok létesítésének lehetőségét, illetékességük
fokozatos kiterjesztését és az átmenetet a helyi állami közigazgatás és a helyi
önkormányzatok között.

Ezeknek a szerveknek sokféle üggyel kell foglalkozniuk, amíg képesek leszünk
megteremteni az önkormányzatok létesítéséhez szükséges feltételeket. Egy tapasztalt
jogászokból álló munkacsoport kezdetnek a következő kérdésköröket állapította meg:

1. A gazdasági, pénzügyi, műszaki, valamint az anyag- és emberi erőforrások összhangba hozatala.

2. Területi felosztás, figyelembe véve az egyes önkormányzatokhoz tartozó területek kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai jellegzetességeit.

3. A helyi állami közigazgatás és a helyi kormányzat közötti összetartás.

4. A képviselőszervek kialakítása, azok testülete, hatalma, kötelességei és hatásköre.

5. A helyi képviselők megválasztásának rendszere.

6. A helyi finanszírozási modell meghatározása.

7. A helyi állami közigazgatás és a helyi kormányzat szerveinek egymás mellett élése ugyanazon a területen.

Következésképp, a törvények szövegezéséről szóló tárgyalások és vita, amelyek célja
az önkormányzati folyamat legitimálása és elfogadtatása, hosszú időt vesz majd
igénybe.

Mindazonáltal, mint tudják, a választási törvényhozás felülvizsgálásáról folyó vita,
ami a 2012-es választások alapjául szolgált, több, mint egy évet vett igénybe. Ehhez a
folyamathoz hozzá kell, hogy adjuk a 2017-es általános választások, valamint az
önkormányzati választások választói névsorának kidolgozását (electoral census).

Az Alkotmány által tervezett nemhivatalos felmérésre (census) nem kerülhet sor 2017
előtt, több okból kifolyólag, amit a Kormány már eljuttatott véleményezésre és
döntéshozatalra a Nemzetgyűléshez. Minden bizonnyal a közigazgatási felmérés,
népszámlálás (census) mellett fogunk dönteni, ami a 2012-es általános választások
esetében is több, mint egy évet vett igénybe. Tehát, mint látják, hihetetlenül sok
megoldandó feladat áll előttünk.

Mindig inkább realisztikus és gyakorlatias szeretek lenni. Azt szeretem, ha a
feladatoknak hatékonyan kivitelezhető határidőt szabunk. A kérdés az: képesek
leszünk-e, első lépésben, 2017-ig megalkotni a választási törvényt és aktualizálni az
általános választások választói névjegyzékét, majd ezután, második lépésben,
létrehozni a helyi kormányzati és önkormányzati választásokra vonatkozó törvényt?

Ez az, amit komolyan meg kell fontolnunk.
Tehát igen komoly kérdéseket kell végiggondolnunk, és tisztázni a két választással
kapcsolatosan elvégzendő feladatok határidejét. Azt hiszem, mindnyájan határozott
előrelépéseket kívánunk tenni a demokratikus folyamat elmélyítése terén, de jobb nem
elsietni a dolgot, nehogy megbotoljunk.

Azt hiszem, egységesebben és összetartóbban kell dolgoznunk mindezen, hogy
megvalósítsuk minden angolai legnagyobb álmát, nem pedig vita és partizán politikai
retorika tárgyává tenni ezt a kérdést. Azt javaslom, hogy itt, a Törvény Házában,
kezdjük körvonalazni a két választási folyamat megvalósításához szükséges feladatok
határidejét, és aztán kezdjünk cselekedni.

KÉPVISELŐ URAK,

TISZTELT VENDÉGEINK,

HÖLGYEIM ÉS URAIM,

Az Angolai Köztársaság fejlődése globálisan és regionálisan mind politikai-katonai,
mind biztonsági szinten, valamint gazdasági és egészségügyi téren erősen instabil
helyzetben konszolidálódik.

Ezt az évet sajnálatos és szomorú módon az újra megjelenő és gyorsan terjedő Ebola
vírus címszó alatt fogják nyilvántartani, amely sok ezer halálos áldozatot szedett
kontinensünkön. Hazai szinten megfelelő óvintézkedéseket hoztunk a halálos járvány
megelőzésére és továbbterjedésének megakadályozására, amihez a világ minden kormányának együttes erőfeszítésére van szükség.

Ezen felül ebben az évben sajnos a világ számos területén megsokszorozódott a
feszültségzónák és területi elszakadások száma, és új nagyerejű és nagy hatású
fegyveres konfliktusok ütötték fel a fejüket régiónkban. Ezeknek a konfliktusoknak az
elterjedése katonai összetűzésekhez vezet, amelyekben a párbeszéd és a tárgyalásos
megoldás nehezen jut szóhoz.

Az Angolai Kormány a Nagy Tavak Vidéke Nemzetközi Bizottságának soros elnöke,
és elkötelezetten próbál megoldást találni bilaterális és multilaterális szinten, sőt az
ENSZ Biztonsági Tanácsa és az Afrikai Únió ENSZ Béke és Biztonsági Tanácsa
bevonásával.

Angola megerősítette ezen folyamatokban való részvételi szándékát, támogatva és elősegítve a párbeszéd és a béke megvalósítását, különös tekintettel Közép-Afrikára és a Nagy Tavak Vidékére. A kormányunk által kinyilvánított szándék, hogy bevonja az ENSZ Békefenntartó Erőit a MINUSCA (ENSZ Misszió a Közép-Afrikai Köztársaság stabilizálására) égiszébe, a békefenntartási erőfeszítések része, és ezzel eleget tesz a testvérköztársaság elnöke kérésének.

Az országnak a béke és biztonság előmozdítása terén tanúsított határozott kiállása
hatására nemzetközileg egyre erősebben elismerik Angola szerepét abban, hogy
stratégiai partner legyen Afrikában béke és stabilitás megvalósításában.
Ezért nemzetközi szinten a legtöbb ország természetesnek tartja és támogatja Angola
jelölését az ENSZ Biztonsági Tanácsa Nem-Állandó tagságába a 2014-15 közötti
kétéves időtartamra.


ORSZÁGGYŰLÉS TISZTELT ELNÖKE,

KÉPVISELŐ URAK,

HÖLGYEIM ÉS URAIM,

Végezetül azt kívánom, hogy a jelen törvényhozási periódus munkája sikeres legyen
az új parlamenti évben, és, hogy a Képviselő Urak még erőteljesebben képviseljék az
angolai nép érdekeit.

ÉLJEN ANGOLA!

 

Válasszon nyelvet: pt hu en


Események

Esemény archivum

Hírlevél